Kontakty

KRS Olomouckého kraje spolupracuje velmi aktivně se seniorskými organizacemi z Opolského vojvodství dlouhodobě. Výsledkem jsou vzájemná setkání na kulturních a sportovních akcích. Letité přátelství nás inspirovalo k podepsání dalších deklarací o partnerství s novým partnerem -Jantarové srdce, díky tomu můžeme spustit letošní rok fantastický projekt seniorské cestování s názvem Za krásami česko-polského pohraničí, na který se moc těšíme...

Tak tohle jsme psali na začátku roku v naší aktualitě. A že nezůstalo jen u těch slov se můžete přesvědčit tady:


Obsahem realizace projektu je posílení integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni. V rámci projektu budou realizovány níže uvedené aktivity:

Podpora aktivizace členů místních komunit a vzniku sociálních kontaktů
Bude uskutečněno 10 výjezdových akcí pro členy komunit – osob v seniorském věku do oblasti česko-polského pohraničí v rámci podporovaného území. Bude vytvořen propagační materiál – průvodce – zobrazující informace o cílových místech výjezdových akcí. Pro propagaci akce budou vytvořenyinformační letáčky.

Sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při realizaci celospolečensky přínosných aktivit
Bude uskutečněn odborný seminář s tématy zaměřenými na aktivizaci občanů v seniorském věku v oblasti pohraničí, eliminace jejich sociální izolace a sociálního vyloučení, rozvoj spolupráce komunit na obou stranách hranice a rozvoj sociálních kontaktů a mezilidských vztahů, zapojení komunit do společenského a kulturního života.

V rámci aktivity bude vytvořena brožura projektu a prezentační videoklip, obsahují dokumentace z výjezdových akcí a informaci o realizovaném projektu, jeho přínosech, odezvy a ohlasy od účastníků – členů komunit.

Nedílnou součástí projektu jsou aktivity související s přípravou projektu a jeho řízením.

Komplexní realizací projektu a jeho aktivit bude dosaženo stanoveného cíle projektu.

Díky realizaci projektu v režimu přeshraniční spolupráce dochází ke vzniku přidané hodnoty v podobě rozvoje sociálních kontaktů a spolupráce občanské společnosti českých a polských zástupců komunit. Je přispěno k odstranění jazykových omezení a bariér, zapojení seniorů do aktivního života.


CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je podpora aktivizace a zapojení členů místních komunit (osob v seniorském věku) na obou stranách hranice do kulturního a společenského dění, podporující rozvoj přeshraničních sociálních kontaktů a spolupráce.

Sekundárním cílem projektu je podpora soudržnosti a spolupráce občanské společnosti díky rozvoji informovanosti a předávání poznatků, sdílení dobré praxe.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU
K očekáváným přínosům ze společné realizace projektu patří zejména:
✓ Rozvoj přeshraniční spolupráce, sdílení zkušeností a poznatků v rámci dobré praxe
✓ Rozvoj nových možností podporujících aktivizaci komunit
✓ Posílení integrace a spolupráce občanské společnosti na lokální úrovni na obou stranách hranice
✓ Podpora zkvalitnění života obyvatel v příhraničních oblastech, v relaci na osoby v seniorském
věku
✓ Rozšiřování znalostí na místní a regionální úrovni
✓ Podpora vzájemného setkávání, porozumění a rozvoj sociálních kontaktů mezi zástupci místních komunit – seniorů na obou stranách hranice
✓ Podpora zapojení členů komunit do aktivního života
✓ Eliminace vzniku sociální izolace, sociální exkluze
✓ Eliminace bariér pro zapojení do společenského a kulturního života v souvislosti s omezenou
mobilitou, finanční náročností aktivit, strachu z individuálních aktivit
✓ Eliminace „mýtů o stáří“


Mikroprojekt je realizován z prostředků EU.

Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Fond mikroprojektů
Název mikroprojektu: Za krásami česko-polského pohraničí
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002998
Realizátor projektu: Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Olomouckého kraje – pobočný spolek
Hlavní partner projektu: Stowarzyszenie Bursztynowe Serce


 

Brožury a leták – Zakrásami CZ-PL pohraničí (PDF)

Video CZ titulky

Video PL titulky

FOTOGALERIE: Za krásami česko-polského pohraničí