Kontakty

Propozice IX. Sportovních her seniorů Olomouckého kraje 2024

Význam: pravidelná tělesná aktivita ovlivňuje významnou mírou psychické a duševní zdraví u seniorů, přispívá ke zkvalitnění jejich fyzické zdatnosti a napomáhá žít plnohodnotný život až do vysokého věku. Setkávání se napomáhá získávání sociálních kontaktů, které udržují seniory v aktivitě a zamezují osamocení.

Pořadatel: KRS Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. SHS budou provedeny jako víceboj smíšených seniorských družstev. Soutěžní družstva klubů (spolků) nebo obcí se musí přihlásit do soutěže dle pokynů KRS.

 

Ředitel: Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouckého kraje
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé – budou jmenování KRS OL.
Řídící organizačního štábu: Ing. Jiří Pluhař


 


 

Podmínky účasti:

 

 • Soutěže se mohou účastnit seniorky/senioři 60+, v pětičlenném smíšeném družstvu musí být minimálně dvě ženy, označení družstva nebo dresy dle vlastního uvážení soutěžících
 • Jmenný seznam soutěžního družstva (vyplnit tiskopis přihlášky) zaslat do 14. května 2024 na emailovou adresu: info@krsol.cz
 • přihlášky zaslané po termínu nebudou akceptované
  • Startovné ve výši 750,- Kč za družstvo uhradit na účet KRS u FIO banky č. ú. 2900931192/2010
  • do zprávy pro příjemce uveďte název klubu/obce a variabilní symbol: 2952024
 • Soutěžící jsou si vědomi, že účast v soutěžích je na vlastní nebezpečí. Jejich zdravotní stav odpovídá náročnosti soutěžních disciplin
 • Každý soutěžící musí mít s sebou doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny
 • Bude zabezpečená zdravotní hlídka + městská záchranná služba

 

Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc

 

Termín: 29. května 2024 (zahájení v 9,00 hod, ukončení cca v 15:00 hod)

 


 

Disciplíny – 10 (mokrá varianta 8)

 

1. Kroužky – hod 3 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel, platí i pro MV (mokrá varianta)

 

2. Tenisová zručnost – běh s míčkem na tenisové raketě na čas na vzdálenost 2 x12 m /i MV

 

3. BOLLOBALL – hod 3 párů svázaných tenisových míčků na vzdálenost 4 m -/i MV

 

4. Golfová zručnost – 3 pokusy umístit golfovou holí golfový míček do „živé“ jamky / i MV

 

5. Hokej – střelba florbalovou holí 3 míčky na malou branku na vzdálenost 8 m/ i MV

 

6. Šipky – hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 3 m/i MV

 

7. Koloběžky – štafetová jízda na koloběžce- 50 m

 

8. Košíková – hod 3 míči do koše na vzdálenost 4 m muži, 3 m ženy/i MV

 

9. Petanque – hod 3 koulemi na cílovou metu na vzdálenost 15 m

 

10. CORNhole – 5 hodů na cíl ve vzdálenosti 4 m do bedničky/i MV

 


 

Ocenění: všichni sportovci získají pamětní účastnické medaile, vítězové na 1., 2. a 3. místě – poháry, věcné ceny, všichni soutěžící dostanou drobné dárky.

Kategorie hosté: 1., 2. a 3. místo poháry

Zvláštní cena: „Nejstarší sportovec“ v kategorii muži a ženy.

Rozsah 10 disciplín se bude plnit, pokud bude přihlášeno do 20 družstev. Při větším počtu družstev než 20 rozhodne organizační štáb o případném omezení počtu disciplin.

V případě mokré varianty budou soutěže probíhat v tělocvičně, a proto je nutné, aby soutěžící měli sportovní obuv určenou pouze pro pohyb na palubovce tělocvičny.

 


 

Časový program:

 

7:00 – 8:45 – příprava sportoviště, pracovišť, organizační zajištění

 

8:00 – 8:50 – prezence soutěžních družstev

 

9:00 – slavnostní zahájení V. Krajských sportovních her seniorů 2020

 

9:30 – 13:30 – průběh soutěží

 

14:00 – 15:00 Doprovodný program, nástup družstev a vyhlášení výsledků, předání cen

 

do16:00 – likvidace pracovišť a vrácení sportovního náčiní

 


 

Organizace průběhu Krajských sportovních her seniorů

 

 • Při příchodu na stadion se každé soutěžní družstvo přihlásí u prezence, nahlásí případné změny ve složení soutěžního družstva a obdrží pokyny k další činnosti a balíčky s jídlem a pitím.
 • Po převlečení se členové družstva seznámí s programem a včas se dostaví ke slavnostnímu nástupu družstev.
 • Každé soutěžní družstvo si zvolí svého kapitána, který zodpovídá za hladký průběh soutěží a včasný nástup k disciplínám dle určeného pořadí.
 • Jednotlivé disciplíny budou označeny čísly a kapitáni družstev obdrží rozpis, v jakém pořadí budou absolvovat jednotlivé disciplíny.
 • Kapitáni družstev dbají pokynů vedoucích pracovišť a rozhodčích.
 • Každý soutěžící dostane kartičku závodníka, pro každé družstvo pak bude na jednotlivých stanovištích připravený „evidenční list družstva“ se jmény jednotlivých soutěžících – zápis výsledků provádí výhradně rozhodčí. Pro každou disciplínu jsou určeni dva rozhodčí, kteří budou z nezávislé organizace z důvodu objektivnosti zapisování dosažených výsledků.

 

Účast všech je na vlastní riziko a pojištění!

Krajské sportovní hry seniorů jsou koncipované jako sportovní a společenské setkání domácích i zahraničních seniorských organizací s cílem:

 

 • změření sil v jednotlivých disciplínách, zdravá soutěživost

 

 • společenská událost a přátelská setkání stejné věkové skupiny, udržování sociálních kontaktů ,navázání nových kontaktů, výměna zkušeností, získávání nových informací s cílem podporovat zdravé stárnutí.

Pravidla disciplín budou zaslány jednotlivým družstvům na vyžádání.