Kontakty


 

OBSAH PROJEKTU (STRUČNÝ POPIS PROJEKTU)

Projekt je obsahově zaměřen na problematiku zapojení seniorů do aktivního života a společenských činnosti, možná omezení souvisejí se vznikem a rozvojem sociálních kontaktů a integrace na obou stranách hranice.

Vlastním obsahem projektu je uskutečnění třídenní společné akce pro zástupce komunity – osoby v seniorském věku z obou příhraničních česko-polských regionů. V projektu budou zrealizovány Krajské sportovní hry seniorů, včetně doprovodného kulturního a poznávacího programu.

Podpora aktivizace členů místních komunit a vzniku sociálních kontaktů

Společná akce pro zástupce komunit z obou příhraničních regionu bude uskutečněna s celkovou kapacitou 200 osob. Tato akce zahrnuje 3 společné dny s bohatým kulturně-společenským a sportovních programem.

Nosnou část představuje uskutečnění „Krajských sportovních her seniorů“ s účastí českých a polských sportovním týmu. Pro účastníky je zajištěn doprovodný kulturně-společenský program. Realizace bude uskutečněna ve statutárním města Olomouc (sportovní hry) a blízkém okolí (doprovodný program).

Účastníci získají mnoho zážitků, setkají se s přáteli z obou stran hranice a také poznají a získají přátele nové. A jako upomínku na tuto společnou akci dostane každý z účastníků malý dárek (tašku, zápisník, propisku). Vítězná družstva budou oceněna poháry.

Nedílnou součástí projektu jsou aktivity související s přípravou projektu a jeho řízením.

Komplexní realizací projektu a jeho aktivit bude dosaženo stanoveného cíle projektu.

Díky realizaci projektu v režimu přeshraniční spolupráce dochází ke vzniku přidané hodnoty v podobě rozvoje sociálních kontaktů a spolupráce občanské společnosti českých a polských zástupců komunit. Je přispěno k odstranění jazykových omezení a bariér, zapojení seniorů do aktivního života.


 

CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je podpora aktivizace a zapojení členů místních komunit (osob v seniorském věku) na obou stranách hranice do kulturního a společenského dění, podporující rozvoj přeshraničních sociálních kontaktů a spolupráce.

 

Sekundárním cílem projektu je podpora soudržnosti a spolupráce občanské společnosti díky rozvoji informovanosti a předávání poznatků, sdílení dobré praxe.

 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU
K očekáváným přínosům ze společné realizace projektu patří zejména:
✓ Rozvoj přeshraniční spolupráce, sdílení zkušeností a poznatků v rámci dobré praxe
✓ Rozvoj nových možností podporujících aktivizaci komunit
✓ Posílení integrace a spolupráce občanské společnosti na lokální úrovni na obou stranách hranice
✓ Podpora zkvalitnění života obyvatel v příhraničních oblastech, v relaci na osoby v seniorském
věku
✓ Rozšiřování znalostí na místní a regionální úrovni
✓ Podpora vzájemného setkávání, porozumění a rozvoj sociálních kontaktů mezi zástupci místních komunit – seniorů na obou stranách hranice
✓ Podpora zapojení členů komunit do aktivního života
✓ Eliminace vzniku sociální izolace, sociální exkluze
✓ Eliminace bariér pro zapojení do společenského a kulturního života v souvislosti s omezenou
mobilitou, finanční náročností aktivit, strachu z individuálních aktivit
✓ Eliminace „mýtů o stáří“

 


 

Mikroprojekt je realizován z prostředků EU.

 

Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko
  Fond mikroprojektů
Název mikroprojektu: Za krásami česko-polského pohraničí
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002998
Realizátor projektu: Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Olomouckého kraje – pobočný spolek
Hlavní partner projektu: Stowarzyszenie Bursztynowe Serce

 


 

 

 

Propagační brožura – Sportovní hry CZ-PL